Posts

Wie zijn wij?

WOinActie is een landelijke beweging van universitaire medewerkers en studenten. WOinActie maakt zich sterk voor de universiteit en haar toekomst. lees hier (also in English) meer! Wilt u op de hoogte blijven van wat we doen en/of meehelpen? Abonneert u zich dan op deze emaillijst !

Advies aan de nieuwe minister van OCW, Robbert Dijkgraaf

Afbeelding
Vandaag werd het nieuwe kabinet beëdigd. Met Robbert Dijkgraaf treedt een minister van OCW aan die in het verleden regelmatig zijn steun voor WOinActie heeft uitgesproken. Om hem goed op weg te helpen, hebben we voor hem de acties en analyses van WOinActie en de daaruit voortvloeiende drie principes die voor zijn beleid leidend dienen te zijn, op een rijtje gezet: .  1. betaal voor geleverd werk; 2. versterk de verbinding tussen onderwijs en onderzoek; 3. maak een eind aan de hypercompetitie.  We lichten dit toe in onze Drie principes voor minister Dijkgraaf .  

WOinActie sluit zich aan bij Casual Academy en 0.7

Afbeelding
WOinActie sluit zich aan bij Casual Academy en 0.7. Zij eisen gezamenlijk dat de Nederlandse universiteiten paal en perk stellen aan tijdelijke docentposities, een einde maken aan structurele overbelasting en zorgen voor een veilige werkomgeving.   WOinActie, 0.7 en Casual Academy stellen hiervoor het volgende ultimatum: o p 20 december 2021 komen de universiteiten met een concreet plan voor het inwilligen van bovenstaande drie eisen.   Voldoen de universiteiten hier niet aan, dan volgen op lokaal en nationaal niveau acties om de werkgevers hiertoe te dwingen. Daartoe zal 14 februari 2022 (Valentijnsdag) worden uitgeroepen tot nationale actiedag met als thema: de universitaire liefde is niet wederzijds.    Zie voor alle informatie het persbericht .

Ware Opening: de (af)rekening

Afbeelding
De Ware Opening van het Academisch Jaar: de (af)rekening van het academisch jaar. Maandag 6 september vanaf 15:00 uur, Pieterskerkhof, Utrecht. Nederlandse universiteiten behoren tot de wereldtop. Dat lijkt logisch in een land dat drijft op een kenniseconomie. Toch kiest de overheid voor een model van structurele onderfinanciering. Al jaren neemt het aantal studenten toe, en de financiering per student af. De onderfinanciering heeft geleid tot hoge werkdruk, structureel onbetaald overwerk, overvolle collegezalen, tijdelijke contracten en hypercompetitie. De AOb , FNV en WOinActie organiseren ook dit jaar een gezamenlijke opening van het academisch jaar. Schrijf je in Programma 15.00  inloop met broodje 16.00  opening door Remco Breuker 16.05  rankings en prijsuitreikingen van/aan universiteiten door WoinActie, Casual Leiden, 0.7, PNN, LSVb: Wie heeft het duurste CVB Het meest massale onderwijs De meeste wegwerpdocenten 16.45  aanbieden van de alternatieve begroting

Toekomstvisie WOO

Afbeelding
    WOinActie publiceert samen met De Jonge Akademie, Promovendi Netwerk Nederland, de Landelijke Studentenvakbond en PostdocNL haar Toekomstvisie WOO waarin ze uiteen zet wat de belangrijkste problemen in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek zijn en hoe die op te lossen zijn. Om het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs toekomstbestendig te maken, zijn drie dingen nodig: structurele investeringen, herziening van financieringsstructuren en vergroting van de diversiteit.   Er is meer dan voldoende onderzoek dat onze standpunten onderbouwt, meest recent nog dat van PwC .   WOinActie roept de aankomende regeringspartijen met klem op om de problemen in het regeerakkoord aan te pakken. Alleen zo kunnen we er voor zorgen dat Nederland een kennisland blijft.

PwC concludeert: 1,1 miljard erbij voor het WO

Afbeelding
WOinActie is blij dat ook PwC in haar vandaag gepubliceerde  rapport ‘Toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening in het mbo, hbo en wo&o’ concludeert dat er flink geld bij moet in het WO om “de ambities op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs” te verwezenlijken.  Om de huidige kwaliteit te continueren is structureel € 600 miljoen nodig plus € 300 miljoen eenmalig. Daarnaast is structureel € 200 miljoen nodig om het geambieerde kleinschalige onderwijs te realiseren. Dit sluit aan bij onze eigen berekeningen uit 2018.  Het betekent structureel meer geld om iets te doen aan structureel onbetaald overwerk. Goed nieuws dus! We nodigen het volgende kabinet alvast uit om te laten zien dat deze adviezen serieus worden genomen. Het rapport roept ook op de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek te blijven borgen, een belangrijk punt voor WOinActie! Lees de brief van de minister met een samenvatting van het rapport en andere relevante stukken naar

WOinActie steunt demonstratie #NietMijnSchuld, Amsterdam 13 maart om 13 uur

Afbeelding
WOinActie steunt de demonstratie #NietMijnSchuld die plaatsvindt in Amsterdam op 13 maart. We vinden dat  het leenstelsel moet worden afgeschaft, dat studenten schuldenvrij moeten kunnen afstuderen, en er geen bezuinigingen in het onderwijs moeten plaatsvinden. Namens WOinActie zal Annelien De Dijn spreken tijdens de demonstratie. Meld je hier aan voor de #NietMijnSchuld-demonstratie in Amsterdam op 13 maart om 13:00 uur!

"Ruim € 8,5 miljard extra voor Nationaal Programma Onderwijs" maar de structurele problemen zijn daarmee niet opgelost

Afbeelding
  Vandaag presenteerden de ministers van onderwijs hun Nationaal Programma Onderwijs , een serie maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis, waaronder studievertraging en hogere instroom, op te vangen. Mooi dat er een lumpsumverhoging komt voor extra medewerkers maar dit is vooral een tijdelijke oplossing. Als dit geld vooral wordt besteed aan extra tijdelijke docenten zonder onderzoekstijd, betekent dit een verdere erosie van de verbondenheid van onderwijs en onderzoek. Ook structureel onbetaald overwerk wordt hiermee niet opgelost.  WOinActie blijft dus actie voeren voor een adequate financiering van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Of, zoals AcademieKus-laureaat Ingrid Robeyns het eens zo treffend verwoordde: "we willen niet meer geld, we willen betaald worden voor het werk wat we doen!" Over hoe we dat willen bereiken binnenkort meer.  De strijd gaat door!

WOinActie luidt de noodklok en stuurt brandbrief naar de minister

Afbeelding
Door Covid-19 en toch weer stijgende studentenaantallen staan universitaire werknemers op omvallen. WOinActie heeft daarom samen met vakbonden, universiteitsraden, ondernemingsraden en studentenraden een brandbrief naar de minister van OCW gestuurd.  We doen een dringend beroep op de minister om per direct geoormerkt geld beschikbaar te stellen om het aantal wetenschappelijke en ondersteunende aanstellingen met 20 procent te verhogen.  Voor verdere motivatie en informatie ziehier de brandbrief aan de minister .  En ziehier het persbericht .