Posts

Wie zijn wij?

WOinActie is een landelijke beweging van universitaire medewerkers en studenten. WOinActie maakt zich sterk voor de universiteit en haar toekomst. lees hier (also in English) meer! Wilt u op de hoogte blijven van wat we doen en/of meehelpen? Abonneert u zich dan op deze emaillijst !

Ware Opening: de (af)rekening

Afbeelding
De Ware Opening van het Academisch Jaar: de (af)rekening van het academisch jaar. Maandag 6 september vanaf 15:00 uur, Pieterskerkhof, Utrecht. Nederlandse universiteiten behoren tot de wereldtop. Dat lijkt logisch in een land dat drijft op een kenniseconomie. Toch kiest de overheid voor een model van structurele onderfinanciering. Al jaren neemt het aantal studenten toe, en de financiering per student af. De onderfinanciering heeft geleid tot hoge werkdruk, structureel onbetaald overwerk, overvolle collegezalen, tijdelijke contracten en hypercompetitie. De AOb , FNV en WOinActie organiseren ook dit jaar een gezamenlijke opening van het academisch jaar. Schrijf je in Programma 15.00  inloop met broodje 16.00  opening door Remco Breuker 16.05  rankings en prijsuitreikingen van/aan universiteiten door WoinActie, Casual Leiden, 0.7, PNN, LSVb: Wie heeft het duurste CVB Het meest massale onderwijs De meeste wegwerpdocenten 16.45  aanbieden van de alternatieve begroting

Toekomstvisie WOO

Afbeelding
    WOinActie publiceert samen met De Jonge Akademie, Promovendi Netwerk Nederland, de Landelijke Studentenvakbond en PostdocNL haar Toekomstvisie WOO waarin ze uiteen zet wat de belangrijkste problemen in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek zijn en hoe die op te lossen zijn. Om het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs toekomstbestendig te maken, zijn drie dingen nodig: structurele investeringen, herziening van financieringsstructuren en vergroting van de diversiteit.   Er is meer dan voldoende onderzoek dat onze standpunten onderbouwt, meest recent nog dat van PwC .   WOinActie roept de aankomende regeringspartijen met klem op om de problemen in het regeerakkoord aan te pakken. Alleen zo kunnen we er voor zorgen dat Nederland een kennisland blijft.

PwC concludeert: 1,1 miljard erbij voor het WO

Afbeelding
WOinActie is blij dat ook PwC in haar vandaag gepubliceerde  rapport ‘Toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening in het mbo, hbo en wo&o’ concludeert dat er flink geld bij moet in het WO om “de ambities op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs” te verwezenlijken.  Om de huidige kwaliteit te continueren is structureel € 600 miljoen nodig plus € 300 miljoen eenmalig. Daarnaast is structureel € 200 miljoen nodig om het geambieerde kleinschalige onderwijs te realiseren. Dit sluit aan bij onze eigen berekeningen uit 2018.  Het betekent structureel meer geld om iets te doen aan structureel onbetaald overwerk. Goed nieuws dus! We nodigen het volgende kabinet alvast uit om te laten zien dat deze adviezen serieus worden genomen. Het rapport roept ook op de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek te blijven borgen, een belangrijk punt voor WOinActie! Lees de brief van de minister met een samenvatting van het rapport en andere relevante stukken naar

WOinActie steunt demonstratie #NietMijnSchuld, Amsterdam 13 maart om 13 uur

Afbeelding
WOinActie steunt de demonstratie #NietMijnSchuld die plaatsvindt in Amsterdam op 13 maart. We vinden dat  het leenstelsel moet worden afgeschaft, dat studenten schuldenvrij moeten kunnen afstuderen, en er geen bezuinigingen in het onderwijs moeten plaatsvinden. Namens WOinActie zal Annelien De Dijn spreken tijdens de demonstratie. Meld je hier aan voor de #NietMijnSchuld-demonstratie in Amsterdam op 13 maart om 13:00 uur!

"Ruim € 8,5 miljard extra voor Nationaal Programma Onderwijs" maar de structurele problemen zijn daarmee niet opgelost

Afbeelding
  Vandaag presenteerden de ministers van onderwijs hun Nationaal Programma Onderwijs , een serie maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis, waaronder studievertraging en hogere instroom, op te vangen. Mooi dat er een lumpsumverhoging komt voor extra medewerkers maar dit is vooral een tijdelijke oplossing. Als dit geld vooral wordt besteed aan extra tijdelijke docenten zonder onderzoekstijd, betekent dit een verdere erosie van de verbondenheid van onderwijs en onderzoek. Ook structureel onbetaald overwerk wordt hiermee niet opgelost.  WOinActie blijft dus actie voeren voor een adequate financiering van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Of, zoals AcademieKus-laureaat Ingrid Robeyns het eens zo treffend verwoordde: "we willen niet meer geld, we willen betaald worden voor het werk wat we doen!" Over hoe we dat willen bereiken binnenkort meer.  De strijd gaat door!

WOinActie luidt de noodklok en stuurt brandbrief naar de minister

Afbeelding
Door Covid-19 en toch weer stijgende studentenaantallen staan universitaire werknemers op omvallen. WOinActie heeft daarom samen met vakbonden, universiteitsraden, ondernemingsraden en studentenraden een brandbrief naar de minister van OCW gestuurd.  We doen een dringend beroep op de minister om per direct geoormerkt geld beschikbaar te stellen om het aantal wetenschappelijke en ondersteunende aanstellingen met 20 procent te verhogen.  Voor verdere motivatie en informatie ziehier de brandbrief aan de minister .  En ziehier het persbericht .

Position paper "Democratisering en medezeggenschap aan universiteiten"

Afbeelding
WOinActie, de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), de FNV en de AOb hebben hun handen ineen geslagen om het gesprek te openen over het herzien van de Wet Modernisering Universitair Bestuur (MUB) die is aangenomen door de Tweede Kamer (motie Westerweld).  Onze belangrijkste drie punten zijn: 1. Versterking van participatie en medezeggenschap    2. Uitbreiding van instemming- en initiatiefrecht bij ondernemings- en studentenraden   3. Verkiezen van bestuurlijke posities Lees hier ons position paper  "Democratisering en medezeggenschap aan universiteiten".

Tour of Academics op 31 augustus 2020!

Afbeelding
Dit jaar is er geen Ware Opening van het Academisch jaar (Covid...), maar gaat WOinActie wel samen met de vakbonden de aandacht trekken op het grote aandeel tijdelijke contracten onder wetenschappelijk personeel. Omdat tijdelijke WP'ers vaak na een paar jaar aan een andere universiteit moeten gaan werken en zo van de ene naar de andere plek verhuizen om hetzelfde werk te doen (heel vaak: onderwijs zonder onderzoekstijd), is gekozen voor een actie die dat symboliseert  - namelijk er wordt tussen verschillende universiteiten gefietst. De aftrap wordt gegeven in Amsterdam op 31 augustus, om 10 uur 's ochtends, met een groep fietsers die naar Utrecht fietst. Er zijn al genoeg fietsers aangemeld om het zeker door te kunnen laten gaan, maar er kunnen er nog heel wat bij. En wie weinig tijd heeft of niet wil/kan fietsen, is er de mogelijkheid om de fietsers uit te zwaaien. Het is fijn als er ook veel WP'ers zijn om hun collega's uit te zwaaien! WOinActie en de vakbonden hopen