Acties & Materiaal

View this page in English here

Materiaal:

Om WOinActie te promoten zijn er een aantal slides gemaakt, die u kunt toevoegen aan uw college. Breng hiermee onze zaak aan de man!
U vindt ander Nederlands en Engels promotiemateriaal van WOinActie (posters, flyers) in onze gedeelde Google Drive. Zie hieronder een voorbeeld:Komende/Huidige acties:

 • Petitie tijdelijke docenten:
  Juniordocenten, docenten met een tijdelijke aanstelling met talent en passie voor onderwijs kunnen, zoals bekend, maximaal een paar jaar werken aan de universiteit. Daarna moeten zij iets anders vinden, zelfs als zij een prijs voor docent van het jaar op zak hebben. Hiermee gooit de universiteit jaarlijks een belangrijk reservoir aan kennis en skills weg en spreekt de impliciete boodschap uit: we investeren liever niet in onderwijs.
  Dit heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs, verhoogt de werkdruk onder het personeel en doet afbreuk aan het gevoel van community binnen de universiteit. Daarnaast veroorzaakt dit andere problemen: Het tijdelijk aannemen van docenten werkt kapitaalvernietiging in de hand, tijdelijke docenten werken regelmatig buiten hun taakaanstelling en tijdelijke docenten hebben een onzeker en onduidelijk toekomstperspectief. Hiertegen komen wij als WOinActie in verzet. Om uw sympathie te tonen met tijdelijke docenten en om aan te geven dat het tijd is voor echte oplossingen: teken deze petitie!


 • Update bijeenkomst met commissie van Rijn:
  Op 28 januari waren Rens Bod en Ingrid Robyens namens WOinactie bij de Commissie Bekostigingssystematiek Hoger Onderwijs, voorgezeten door Martin van Rijn. Deze commissie kreeg de opdracht van Minister Ingrid van Engelshoven om een advies uitbrengen dat de belangrijkste knelpunten i/h HO wegwerkt.
  Deze commissie werkt echter binnen bepaalde randvoorwaarden: het macrobudget blijft onveranderd en de verhouding tussen eerste en tweede geldstroom verandert niet. Wij denken dat het niet mogelijk is de knelpunten binnen deze randvoorwaarden aan te pakken. Daarom hebben wij de commissie geadviseerd haar opdracht terug te geven aan de Minister. Wat het wetenschappelijk Onderwijs wel nodig heeft, is een alternatief bekostigingsstelsel zonder deze randvoorwaarden. Deze discussie moeten we voeren!

  Wij hebben de commissie zeven principes aangereikt waaraan een adequaat bekostigingsstelsel voor het Wetenschappelijk Onderwijs moet voldoen.

  Principe 1: alle disciplines moeten naar waarde geschat worden, en alle disciplines moeten op adequate financiering kunnen rekenen. Dus: het oplossen vd problemen die de technische opleidingen nu ervaren, kunnen NIET opgelost worden door geld weg te halen bij alfa & gamma. Niet alleen omdat daardoor de problemen bij alfa en gamma NOG groter worden, maar ook omdat alle disciplines verweven zijn (Rens kan jullie daar alles over vertellen)

  Principe 2: de verwevenheid van onderzoek en onderwijs moet gewaarborgd worden. Dit vergt, onder andere, dat de onderzoekscomponent in de 1e geldstroom in lijn komt met de onderwijscomponent, iets wat ook DeJongeAkademie bij de commissie bepleitte.

  Principe 3: alle perverse prikkels moeten uit de structuur van de financiering van het wetenschappelijk onderwijs gehaald worden. Denk aan promotiepremies, onderwijsgeld verdelen volgens het marktaandeel in diploma's en studiepunten, etc.

  Principe 4: er moet ingezet worden op onderwijskwaliteit, i.p.v. onderwijskwantiteit. Geen docenten aan de universiteit de werkomstandigheden waardoor ze goed onderwijs kunnen leveren. Nu zijn daar onvoldoende voorzieningen voor, en de prikkels zijn gericht op kwantiteit.

  Principe 5: onderzoeksprojecten van de tweede en derde geldstroom mogen geen negatieve effecten hebben op de eerste geldstroom. Context: de 'matching' die nu nodig is voor 2e en 3e geldstroom projecten (NWO en EU) is heel groot, en neemt steeds toe. Dit is nefast voor het regulier (ongebonden en onderwijsgerelateerd) onderzoek, en verklaart ook de benarde financiële situatie waar de universiteiten zich in bevinden.

  Principe 6: de financiering van het WO moet een goede balans vinden tussen rust en stabiliteit bewaren en universiteiten prikkelen. Toelichting: competitie is totaal doorgeslagen in hypercompetitie die inefficient is. En er is veel te veel geïnstitutionaliseerd wantrouwen.

  Principe 7: taken van universitaire medewerkers moeten binnen contracturen uitgevoerd kunnen worden. Dat is nu niet het geval. Marijtje Jongsma, die names de de VAWO een inbreng bracht, noemde het cijfer van 20% structureel overwerk. Werk waar geen banen voor zijn...

  Deze 7 principes maken helder dat het onmogelijk is de knelpunten in het wetenschappelijk onderwijs (niet alleen klachten technische richtingen, maar ook te hoge werkdruk, slechte contracten, te veel WP'ers die geen of nauwelijks onderzoekstijd in de praktijk hebben) NIET opgelost kunnen worden binnen de randvoorwaarden waarbinnen de Cie Van Rijn haar werk moet doen.

  Daarom moeten de randvoorwaarden moeten van tafel, en we moeten een open debat hebben over wat een adequaat bekostigingssysteem voor het Wetenschappelijk onderwijs in Nederland zou kunnen zijn. Het huidige systeem schendt alle 7 principes. Hiervoor zullen we blijven strijden


 • Petitie op deGoedeZaak
  WOinactie wil graag iedereen, buiten en binnen de universiteiten, oproepen onze zaak te steunen en onze petitie op DeGoedeZaak te tekenen! Mocht u niet aanwezig kunnen zijn op onze demonstratie aanstaande 14 december om 13 uur in Den Haag, dan kunt u op deze manier je steun tonen!

 • Wilt u helpen met het plannen van de actie? Neem contact op met de delegatie van je eigen stad. Houd deze blog en onze Facebook in de gaten voor aankondingen!

  Afgelopen acties:

  Bekijk voor een verslag van de acties ook het overzicht van artikelen uit de pers.

 • Demonstratie in Den Haag
  Omdat de minister onze eisen tot het schrappen van de bezuinigingen op universiteiten niet heeft ingewilligd en er nog altijd niet geïnvesteerd wordt in onderwijs, hebben we op vrijdag 14 december gedemonstreerd. De demonstratie is gestart vanaf de Koekamp in Den Haag. Inmiddels steunen steeds meer CvB's van universiteiten onze acties. Sluit je ook aan, draag een rood vierkantje, kom naar Den Haag, doe mee, sluit u aan en laat de uni niet vergaan! Een aantal CvB's heeft toen toegezegd busvervoer naar de demonstratie te regelen, of de aanwezigheidsplicht niet te handhaven op deze dag.
 • De actieweek van Maandag 24 september tot vrijdag 28 september
  Op Prinsjesdag, liep het ultimatum af dat WOinActie afgelopen 22 mei aan minister Van Engelshoven heeft gesteld. De eisen: bestaande bezuinigingsplannen op het wetenschappelijk onderwijs van tafel, en structureel 1,15 miljard per jaar erbij) zijn niet ingewilligd, en daarom heeft van maandag 24 september tot vrijdag 28 september de landelijke actieweek plaatsgevonden.
  Tijdens de landelijke actieweek zijn aan de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Vrije Universiteit, Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen colleges in de buitenlucht gegeven, om aandacht te vragen voor: de continue bezuinigingen op het WO (doelmatigheidskorting, lumpsumkorting),de almaar toenemende werkdruk en de overvolle colleges bij veel opleidingen.

 • De opening van het academisch jaar 2018
  Over het land hebben bij de opening van het academische jaar docenten en studenten rode vierkantjes gedragen.

 • Brief aan de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur op 22 mei
  Op 22 mei is er een brief aan de minister verstuurd namens leden van WO-inactie, de FNV, ISO, VAWO, de LSVb en H.NU, om een ulimatum voor de politiek te stellen voor het voldoen aan de volgende eisen: 1. De doelmatigheidskorting moet van tafel en 2. er moeten netto, structurele investeringen komen in het WO in de vorm van universitaire docenten. In deze brief hebben we de actieweek aangekondigd. De originele brief is hier te vinden.