RUIM 700 WETENSCHAPPERS STAPPEN NAAR DE ARBEIDSINSPECTIE WEGENS ERNSTIGE LICHAMELIJKE EN PSYCHISCHE KLACHTEN

[English follows Dutch]

Ruim 700 hoogleraren en docenten willen dat de Arbeidsinspectie een onderzoek gaat doen naar arbeidsomstandigheden aan de Nederlandse universiteiten. De wetenschappers zeggen door aanhoudend overwerk last te hebben van slaapgebrek, rug- en nekklachten, angstgevoelens, depressie, hoge vatbaarheid voor ziektes, burn-out, paniekaanvallen en sociale isolatie.

Deze klachten werden de afgelopen twee weken ingediend als reactie op een oproep van WOinActie. Dit landelijke platform, dat protesteert tegen de aanhoudende onderfinanciering van het wetenschappelijk onderwijs (WO) en 1,15 miljard euro extra eist, zal deze meldingen vandaag als een collectieve aangifte bij de Arbeidsinspectie indienen. De actie wordt ondersteund door de vakbonden FNV en AOb, sector WO&O.

De misstanden doen zich volgens klagers voor aan alle Nederlandse universiteiten. Gemiddeld werken universitaire (hoofd)docenten (353 respondenten) en hoogleraren (91 respondenten) wekelijks 45 procent van hun uren over. De problemen worden veroorzaakt door een structureel tekort aan docenten en steeds meer taken. Docenten zonder onderzoeksaanstelling (95 respondenten) zijn het zwaarst getroffen: zij werken gemiddeld meer dan 50% over, vaak op tijdelijke deeltijdcontracten en lage salarissen. Bijna alle respondenten zeggen hoge stress te ervaren. Dit geldt ook voor het ondersteunend personeel. Het gezins- en privéleven raakt ernstig ontwricht. Docenten zeggen amper tijd te hebben om met hun kinderen door te brengen. In meerdere gevallen leidden werkdruk en overvolle agenda’s tot echtscheiding. Tijdelijke docenten (landelijk ruim 50 procent van alle docenten) die noodgedwongen in deeltijd werken, hebben vaak geen toegang tot de woningmarkt. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat deze situatie al langer dan vijf jaar bestaat en 86 procent meldt dat er geen uitzicht op verbetering is. Respondenten geven aan hun klachten uit schaamte niet bij leidinggevenden te melden. Op de universiteiten heerst een cultuur waarin doorwerken tijdens ziekte als stoer wordt gezien en overwerken wordt verheerlijkt.

Naast deze collectieve aangifte op 20 december, zal WOinActie in januari tijdens een gesprek met SWZ een uitgebreid rapport over de klachten aanbieden en bespreken. De voorlopige conclusie is dat de hoeveelheid structureel overwerk ten opzichte van eerdere onderzoeken is toegenomen. Dit ondanks herhaalde toezeggingen van de minister van Onderwijs om het docententekort terug te dringen. WOinActie is van mening dat de structurele onderfinanciering van het WO zeer schadelijk is voor medewerkers én studenten. Door hoogwaardig wetenschappelijk onderwijs en onderzoek leiden de Nederlandse universiteiten al decennia goed gekwalificeerde artsen, advocaten, leraren, technici, journalisten en onderzoekers op. Maar de rek is eruit.

De collectieve aangifte past in een reeks van acties die WOinActie dit academiejaar uitrolt. Deze actie vindt plaats vlak nadat minister van Onderwijs Van Engelshoven erkende dat de universiteiten jaarlijks een miljard euro structureel extra nodig hebben. Maar van intentieverklaringen alleen kunnen wij geen extra wetenschappelijke docenten in dienst nemen. Wij roepen de regering op om op korte termijn het erkende miljard daadwerkelijk vrij te maken en gaan ondertussen door met onze acties.


OVER 700 ACADEMICS APPROACH THE LABOUR INSPECTORATE STATING SERIOUS PHYSICAL AND MENTAL COMPLAINTS

Over 700 professors and university lecturers have demanded the Labour Inspectorate conduct a study into working conditions at Dutch universities. The academics say that they are suffering from sleep deprivation, back and neck complaints, feelings of anxiety, depression, high susceptibility to diseases, burnout, panic attacks and social isolation due to structural overtime.

These complaints were submitted in the past two weeks in response to a call from WOinActie. This nationwide platform, which is protesting against the continuing under-financing of higher education and demands an additional 1.15 billion euros investment from the government, will today file a collective complaint with the Labour Inspectorate. WOinActie is supported by the trade unions FNV and AOb, sector WO&O.

According to the complainants, the abuses are taking place at all Dutch universities. On average, (senior) university staff (353 respondents) and professors (91 respondents) structurally work 45 percent overtime, as a result of a structural shortage of lecturers and an ever-increasing workload. Lecturers without research funding (95 respondents) are the hardest hit: they work 50 percent overtime on average, often on temporary part-time contracts and low salaries. Almost all respondents say they experience high stress. This also applies to the support staff. Staff members’ family and private life are severely disrupted. Teachers say they hardly get to spend time with their children. In several cases, work pressure and overcrowded agendas led to divorce. Temporary lecturers (nationwide more than 50 percent of all lecturers) who are forced to work part-time often have no access to the housing market. More than half of the respondents indicate that this situation has existed for more than five years and 86 percent report that there is no prospect of improvement. Respondents indicate they have not mentioned their complaints to their supervisors out of a sense of shame. There is a culture of boasting about working in times of ill-health and a glorification of working overtime.

Complementary to this joint complaint filed on December 20, WOinActie will enter into talks with SWZ in January, when it will present and discuss a comprehensive report about the complaints. The preliminary conclusion is that the amount of structural overtime has only increased since previous reports were issued. This is despite repeated promises from the Minister of Education to reduce the workload. WOinActie believes that the structural underfunding of WO is extremely harmful for staff and students. Thanks to high-quality education and research, Dutch universities have been training well-qualified doctors, lawyers, teachers, technicians, journalists and researchers for decades. But the university has reached breaking point.


The joint complaint is part of a series of protests WOinActie has coordinated during this academic year. A few weeks ago, our Minister of Education Van Engelshoven recognized that Dutch universities were structurally underfunded by one billion euros. But we cannot appoint extra university staff based on declarations of intent alone. We call on the government to immediately allocate the extra one billion euros. Until then, our protests will continue. 

Reacties