Nieuwe actie voor december: Massale aangifte Arbeidsinspectie


[English follows Dutch]

Beste Collega’s,

Twee jaar acties van WOinActie begint vruchten af te werpen: de minister heeft eerder deze week toegegeven dat onze eis dat er minstens een miljard euro structureel bij moet voor de universiteiten terecht is.

Ook voor de collega’s die diplomatiek lobby-werk boven activisme verkiezen, zou het ondertussen duidelijk moeten zijn dat 2 jaar activisme van WOinActie meer lijkt op te leveren dan een veelvoud in jaren van rapporten en diplomatiek overleg door de VSNU, KNAW, etc (al zijn beiden ons inziens nodig!). Het activisme van WOinActie begint effect te hebben, maar we moeten de druk op de ketel houden tot de “erkende 1 miljard” ook daadwerkelijk en op een structurele manier op tafel ligt.

Vandaag, 6 december, is daarom onze nieuwe actie begonnen: deze maand gaat WOinActie aangifte doen bij de arbeidsinspectie over de veel te hoge werkdruk op de universiteiten. Daarvoor hebben we klachten/informatie van individuele wetenschappers nodig, en dat kan anoniem. Het invullen van het formulier duurt 1 tot 3 minuten, afhankelijk van hoeveel toelichting je wilt geven. Link naar het formulier:

Veel dank voor het invullen en het doorsturen naar collega’s!
Op 20 december worden alle individuele formulieren gebundeld en door WOinActie als een collectieve aangifte ingediend bij de arbeidsinspectie.

Met hartelijke groeten,

WOinActie

--

Dear colleagues,

Two years of actions by WOinActie is starting to bear fruit: earlier this week, the Minister admitted that our demand that at least one billion euros should be added structurally to the universities is justified.

Also for those colleagues who prefer diplomatic lobbying to activism, it should be clear by now that 2 years of activism of WOinActie seems to yield more than a multiple in years of reports and diplomatic consultations by the VSNU, KNAW, etc. (although both are necessary in our opinion!). The activism of WOinActie is beginning have effect, but we must keep up the pressure until the "recognized 1 billion" is actually on the table in a structural way.

Today, 6 December, our new action started: this month, WOinActie will report to the labour inspectorate about the far too high workload at the universities. To do this, we need complaints/information from individual academics, and this can be done anonymously. It takes 1 to 3 minutes to complete the form, depending on how much explanation you want to give. Link to the form:

Many thanks for filling in the form and forwarding it to your colleagues!
On 20 December, all individual forms will be bundled and submitted by WOinActie as a collective declaration to the Labour Inspectorate.

With best wishes,

WOinActie

Reacties