Programma actieweek 'Investeer in Onderwijs'
Program of actionweek 'Invest into education'

[English below]

Vanaf gisteren, maandag 11 maart t/m vrijdag 15 maart zijn door heel Nederland acties. Denk aan basisscholen die originele lawaai-acties uitvoeren. Of aan universiteiten een complimentenmuur voor docenten neerzetten. Vertegenwoordigers van de AOb, FNV en FvOv bezoeken scholen in het hele land om te praten over de noodzaak van investeren in het onderwijs. Het volledige programma is te vinden op de site van de AOb. Onderstaand vindt u het programma dat plaatsvindt op universiteiten.

Gedurende de gehele week maken de universiteiten in Groningen, Utrecht en Amsterdam een complimentenmuur voor docenten! #geefjedocenteencompliment

Maandag 11 maart


De week begon met een lawaaimoment om de actieweek in te luiden en onder de aandacht te brengen dat investeringen in het onderwijs hard nodig zijn. Ouders, leerlingen, studenten en onderwijspersoneel kunnen lieten zo zien dat zij allemaal vinden dat investeren in onderwijs hard nodig is..

De Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam deden ook mee aan het lawaai-moment. Om 13.00 uur hield WO in Actie een lawaai-moment in de Utrechtse bibliotheek in de binnenstad en in een kantine op de Uithof. In Amsterdam organiseerden studenten om 12.00 uur een lawaaimoment en adhesie aan de docenten op het Roeterseiland.

In Groningen is er vanaf 11.30 uur een lawaai- en applausmoment op het Academieplein. Gevolgd door een gesprek met Jouke de Vries (collegevoorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen) en actievoerders de in senaatskamer. AOb-bestuurder Henrik de Moel is daar aanwezig en AOb-hoofdbestuurder Marjan Dijkema zal daar spreken.

Woensdag 13 maart

De AOb heeft alle studentleden opgeroepen tot een landelijke verwenwoensdag voor docenten op lerarenopleidingen in het hoger beroepsonderwijs of op stagescholen. De UvA houdt een Roetersmars, een mars bij het Roeterseiland van de UvA.

Donderdag 14 maart

Drie wetenschappers gaan in de nationale actieweek op 14 maart vanaf 11.15 uur met onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66) in debat over de grootste problemen en mogelijke oplossingen in het wetenschappelijk onderwijs. Meer details over het debat zijn hier te vinden.

Vrijdag 15 maart

Op deze dag vindt er een landelijke onderwijsstaking plaats en is er manifestatie op het Malieveld van 12.00 uur tot 13.30 uur. Vanuit verschillende universiteiten wordt er gratis vervoer geregeld naar Den Haag, neem hiervoor contact op met de delegatie uit uw stad . Het gehele programma van de landelijke onderwijsstaking is hier te vinden. Wilt u ons helpen? Verspreid ons promotiemateriaal en/of neem contact op met de delegatie van uw eigen stad.

Red het hoger onderwijs!
From yesterday onwards for the entire week, from the 11th of March to the Friday the 15th of March, there are actions throughout the Netherlands. For example think of primary schools that carry out noise actions or making a wall to put compliment for teachers at universities on. Representatives from the AOb, FNV and FvOv visit schools across the country to discuss the need for investing in education. The complete program can be found on the site of the AOb . Below you will find the program that takes place at universities.

During the entire week, the universities in Groningen, Utrecht and Amsterdam make a compliments wall for teachers! #geef jedocenteencompliment

Monday, March 11

The week started with a noise moment to start off the actionweek and the bring attention to the fact that invesments in educations are necessary. Parents, pupils, students and educational staff showed off that they all feel that investing in education is desperately needed.

Utrecht University and the University of Amsterdam were also participating in the noise moment. At 13:00 WOinActie is holding a noisy moment in the Utrecht library in the city center and in the canteen on the Uithof. In Amsterdam students have organized a noise moment at 12.00 and adhesion to the teachers at Roeterseiland.

In Groningen there is a noise and applause moment at the Academieplein from 11.30 am onwards. Followed by an interview with Jouke de Vries (chairman of the board of the University of Groningen) and activists in the senate chamber. Additionally AOb director Henrik de Moel is present there and AOb chief executive officer Marjan Dijkema will speak as well.

Wednesday, March 13

The AOb has invited all student members to a national pampering Wednesday for teachers in teacher training in higher vocational education or at work placement schools. The UvA is holding a Roetersmars, a march at the Roeterseiland of the UvA.

Thursday, March 14

Three scientists will debate with the education minister Ingrid van Engelshoven (D66) in the national action week on the 14th of March from 11.15 hours about the biggest problems and possible solutions in academic education. More details about the debate are here .

Friday, March 15

On this day there will be a national education strike and there will be a demonstration on the Malieveld from 12.00 to 13.30. From different universities free transport will be arranged to The Hague, please contact the delegation in your city for additional information. The entire program of the national education strike can be found here Would you like to help us out? Spread our promotional material and/or contact the delegation of your own city.

Save higher education!

Reacties